Občina Pivka

Kraška občina Pivka je del notranjsko-kraške regije. Od naravnih znamenitosti, s katerimi se ponaša občina, so najznačilnejša presihajoča jezera, ki jih je v pivški dolini kar 13. V občini je pomembna prehrambena industrija.

Pivka

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Pivka je del notranjsko-kraške statistične regije. Meri 223 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 22. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 6.050 prebivalcev (približno 3.100 moških in 2.950 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 85. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 27 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -0,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil enak 0 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,4 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije.

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 110 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 211 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 65 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 530 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 200 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 461 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 90 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 281 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 42 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)27,1101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,69,4
Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km222320.273
Število prebivalcev6.0512.061.623
Število zaposlenih oseb1.350703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)908,471.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)191.30593.571.789