Občina Miren - Kostanjevica

Obmejna občina z Italijo je del goriške regije. Del občine v Vipavski dolini s sadovnjaki, vrtovi in njivskimi površinami je poznan kot 'vrt Goriške'; drugi del pa sega v območje Krasa, kjer sta doma kraški pršut in teran.

Miren - Kostanjevica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Miren - Kostanjevica je del goriške statistične regije. Meri 63 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 108. mesto.

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2014 je imela občina približno 4.850 prebivalcev (približno 2.450 moških in 2.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 104. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 77 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,9 (v Sloveniji 1,1). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -0,4 (v Sloveniji 0,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0 do 14 let, je prebivalo 136 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 121). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 164 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (76,5 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2014/2015 izobraževalo približno 300 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 11 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 42 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 55 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (57 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 418 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 80 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (65 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 359 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 36 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2014 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77,2101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,40,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,69,4
Podatki za leto 2014 Občina Slovenija
Površina km26320.273
Število prebivalcev4.8472.061.623
Število zaposlenih oseb883703.040
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)928,361.005,41
Prihodek podjetij (1.000 EUR)86.50693.571.789