Slovenske statistične regije in občine v številkah

S spletno aplikacijo Slovenske regije in občine v številkah želimo prikazati razlike in podobnosti med slovenskimi regijami/občinami, pa tudi njihov položaj v državi. Vsaka enota je predstavljena s kratkim člankom, v katerem so opisani izbrani statistični podatki in tudi kazalniki; slednji omogočajo primerjavo. Osnovno demografsko sliko občine ali regije (starostno in spolno sestavo prebivalstva) je moč razbrati iz prebivalstvene piramide.

Povezave v besedilih o posameznih občinah usmerijo uporabnika k vsebinsko širšim in poglobljenim tematskim člankom. V njih so uporabljeni raznovrstni nazorni prikazi podatkov – komentar, tabele in karte. Pod besedilom vsakega tematskega članka so navedene povezave do vsebinsko sorodnih tematskih člankov.