Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2013 dograjen manj kot 1 % vseh stanovanj

Več kot polovica stanovanj iz celotnega stanovanjskega sklada je po ocenah za konec leta 2013 bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2013. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj po ocenah v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 21 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so stanovanja, zgrajena v tem desetletju, predstavljala 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20–40 %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V devetih občinah – Dol pri Ljubljani, Komenda, Škofljica, Rače - Fram, Benedikt, Grosuplje, Vodice in Brezovica– so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo takih stanovanj najmanj 20 %.

 

Ocene za leto 2013 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj manj kot 3.500 stanovanj, kar je manj kot 1 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj so v letu 2013 dogradili v savinjski (20 % vseh) in v osrednjeslovenski (skoraj 17 % vseh) statistični regiji, najmanj pa v zasavski statistični regiji (manj kot 1 % vseh). Po številu dograjenih stanovanj so med občinami izstopale občine Ljubljana (130), Radovljica (122), Podčetrtek (109) in Kranj (102). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2013, so merila povprečno 146 m2. V sedmih občinah – Središče ob Dravi, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Solčava, Žetale, Cirkulane, Šalovci in Mengeš – pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.