Socialno in družinsko varstvo v Sloveniji

Na področju socialne zaščite Statistični urad spremlja in objavlja podatke o izdatkih in virih za financiranje programov socialne zaščite (po t. i. ESSPROS metodologiji), podatke o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podatke s področja socialnega in družinskega varstva.

Država je po določbah Ustave Republike Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za vse to ustvarjati ustrezne razmere.

Socialno varstvo je mreža oz. sistem programov in ukrepov države za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov oziroma določenih skupin prebivalstva. Del tega sistema je tudi dejavnost (program) za preprečevanje socialne ogroženosti posameznika in posameznih skupin prebivalstva.

Na podlagi zbranih podatkov s področja socialne zaščite so bili izračunani kazalniki, ki podrobneje prikazujejo tudi stanje socialnega varstva po slovenskih občinah.

Podatke o domovih institucionalnega varstva za starejše objavljamo od leta 2013 dalje po širšem konceptu; poleg klasičnih domov za starejše upoštevamo tudi druge oblike institucionalnega varstva odraslih kot so kombinirani domovi za starejše, posebni zavodi ter enote v sestavi domov. Pri prikazu podatkov o oskrbovancih so upoštevani samo prijavljeni oskrbovanci, ki imajo v teh ustanovah statistično običajno prebivališče. Podatki se nanašajo na stanje 1. januar. Seznam teh institucij je oblikovan na osnovi gradiv Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in SURS-ovih preteklih raziskovanj ter podatkov iz redne prebivalstvene statistike, agregiranih na naslov.