Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,4101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,2
Indeks staranja112,2118,9
Indeks staranja za moške89,093,4
Indeks staranja za ženske137,3145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)70,974,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,213,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
64,360,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
299320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev3.3821.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8.6924.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.92317.435