Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)53,3101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,2
Indeks staranja105,2118,9
Indeks staranja za moške82,493,4
Indeks staranja za ženske129,1145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)72,674,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,260,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
266320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7571.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev2.6204.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)16.55217.435