Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79,4101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,2
Indeks staranja125,4118,9
Indeks staranja za moške99,693,4
Indeks staranja za ženske151,8145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,274,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94,1100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
432416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,160,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
322320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.5151.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev8.8504.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.18117.435