Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)164,2101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,50,2
Indeks staranja143,8118,9
Indeks staranja za moške108,193,4
Indeks staranja za ženske183,2145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)66,974,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3944
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,9100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)1,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
420416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
47,160,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
312320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev611.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1734.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)10.94117.435