Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,3101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,80,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,2
Indeks staranja112,9118,9
Indeks staranja za moške89,293,4
Indeks staranja za ženske138,0145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,974,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
405416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,860,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
288320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev1.3931.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.3254.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.76917.435