Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69,1101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,50,2
Indeks staranja120,5118,9
Indeks staranja za moške98,693,4
Indeks staranja za ženske143,0145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)68,874,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4644
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92,3100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)62,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
60,460,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
233320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5431.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5704.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)13.85017.435