Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148,7101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,2
Indeks staranja136,7118,9
Indeks staranja za moške106,893,4
Indeks staranja za ženske168,3145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,074,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91,6100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
57,460,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
312320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev6891.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.5664.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)14.39017.435