Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)107,4101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,19,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,00,2
Indeks staranja134,8118,9
Indeks staranja za moške107,593,4
Indeks staranja za ženske163,5145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)77,174,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)98,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98,2100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,456,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
497416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
59,760,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
384320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev5.8241.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev18.9354.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.13317.435