Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51,2101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,10,2
Indeks staranja132,0118,9
Indeks staranja za moške103,093,4
Indeks staranja za ženske162,5145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)71,374,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)95,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,210,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
438416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
72,860,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
355320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.1761.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev5.1194.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)15.78217.435