Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36,1101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,2
Indeks staranja121,2118,9
Indeks staranja za moške97,993,4
Indeks staranja za ženske145,5145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)67,874,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,7100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89,9100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,213,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
439416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,760,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
297320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev7651.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1.1854.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)12.23217.435