Kazalniki za leto 2013 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)88,0101,6
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,70,2
Indeks staranja140,6118,9
Indeks staranja za moške108,093,4
Indeks staranja za ženske174,2145,9
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,474,9
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3944
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87,8100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)23,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
418416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
65,460,6
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
278320
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2.1781.644
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev7.6844.652
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.85817.435