Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost.

Gorenjska regija je v letu 2013 ustvarila skoraj 19 % vseh turističnih prenočitev v državi; večinoma so bile to prenočitve gostov iz tujine (78 %). Po številu ležišč na 1.000 prebivalcev je bila druga med regijami, čeprav jih je imela skoraj pol manj od obalno-kraške regije, prve po vrednosti tega kazalnika.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v letu 2013 tukaj najnižja v Sloveniji; za približno 3 odstotne točke je bila nižja od slovenskega povprečja in za približno 8 odstotnih točk nižja kot v pomurski regiji, kjer je bila najvišja.

Tukajšnja kmetijska gospodarstva sodijo med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo kot tudi po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo, čeprav kmetijstvo v tej regiji gospodarsko ni najpomembnejša dejavnost.

Izobrazbena sestava prebivalstva v tej regiji je razmeroma ugodna; delež prebivalcev brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo je bil v začetku leta 2013 nižji, delež prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo pa višji od slovenskega povprečja. Prebivalci te regije so skrbni pri ravnanju z odpadki; v letu 2013 so ločeno zbrali več kot polovico vseh komunalnih odpadkov.