Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)338102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,80,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,50,2
Indeks staranja103119
Indeks staranja za moške7593
Indeks staranja za ženske132146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
354416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
282320