Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)204102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,2
Indeks staranja115119
Indeks staranja za moške9293
Indeks staranja za ženske139146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,113,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
360416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
231320