Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,00,2
Indeks staranja117119
Indeks staranja za moške9893
Indeks staranja za ženske135146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
488416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
232320