Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)37102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,113,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,70,2
Indeks staranja126119
Indeks staranja za moške10393
Indeks staranja za ženske151146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,310,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
196320