Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,2
Indeks staranja78119
Indeks staranja za moške5893
Indeks staranja za ženske100146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
285320