Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)333102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,19,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,10,2
Indeks staranja118119
Indeks staranja za moške11293
Indeks staranja za ženske124146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,056,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
329416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
336320