Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,60,2
Indeks staranja136119
Indeks staranja za moške10993
Indeks staranja za ženske163146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,213,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)39,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
253320