Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1.028102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,60,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,50,2
Indeks staranja128119
Indeks staranja za moške9793
Indeks staranja za ženske160146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)116100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)113100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,612,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-11,710,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
446416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6981
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
404320