Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)68102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,2
Indeks staranja93119
Indeks staranja za moške7593
Indeks staranja za ženske113146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,212,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
404416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
272320