Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)87102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,20,2
Indeks staranja184119
Indeks staranja za moške14893
Indeks staranja za ženske219146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
21,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,610,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
271320