Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)16102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,80,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,90,2
Indeks staranja154119
Indeks staranja za moške12293
Indeks staranja za ženske190146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)81100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
637416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
330320