Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)131102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,10,2
Indeks staranja116119
Indeks staranja za moške9493
Indeks staranja za ženske141146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,512,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
370320