Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
21,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)17,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,60,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,60,2
Indeks staranja123119
Indeks staranja za moške7693
Indeks staranja za ženske183146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,413,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
22,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-3,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)32,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
419416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
142320