Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)368102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,2
Indeks staranja110119
Indeks staranja za moške8593
Indeks staranja za ženske136146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)103100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)103100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
308320