Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-19,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,613,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,69,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,70,2
Indeks staranja131119
Indeks staranja za moške10693
Indeks staranja za ženske155146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
476416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
169320