Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,80,2
Indeks staranja138119
Indeks staranja za moške9793
Indeks staranja za ženske205146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
16,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-20,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
523416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9081
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
211320