Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,50,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,2
Indeks staranja140119
Indeks staranja za moške11493
Indeks staranja za ženske165146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)139
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,713,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-24,810,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
527416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9181
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6552
Komunalni odpadki (kg/preb)
310320