Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)38102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,51,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,213,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,30,2
Indeks staranja148119
Indeks staranja za moške11593
Indeks staranja za ženske185146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,556,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
482416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
340320