Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,20,2
Indeks staranja91119
Indeks staranja za moške7293
Indeks staranja za ženske110146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,413,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
408320