Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,71,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,00,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,2
Indeks staranja148119
Indeks staranja za moške11793
Indeks staranja za ženske183146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4544
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)16,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
448416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
464320