Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)28,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,913,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)18,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)17,20,2
Indeks staranja129119
Indeks staranja za moške10693
Indeks staranja za ženske153146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5475
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3844
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)179
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
564416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
161320