Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)281102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,01,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,10,2
Indeks staranja118119
Indeks staranja za moške9293
Indeks staranja za ženske146146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3244
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,112,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
401416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
364320