Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)555102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,10,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,70,2
Indeks staranja137119
Indeks staranja za moške10693
Indeks staranja za ženske171146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8275
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
526416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6581
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
416320