Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,242,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,99,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,2
Indeks staranja82119
Indeks staranja za moške6693
Indeks staranja za ženske99146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6775
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,212,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)7,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,256,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
406416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
268320