Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)71102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,942,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,713,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,39,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,30,2
Indeks staranja81119
Indeks staranja za moške7193
Indeks staranja za ženske92146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7575
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3944
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,513,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-22,810,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,956,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
200320