Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)22102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,81,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,413,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,10,2
Indeks staranja136119
Indeks staranja za moške11593
Indeks staranja za ženske158146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,613,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,212,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,010,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,856,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
538416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8681
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6052
Komunalni odpadki (kg/preb)
298320