Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)45102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,70,2
Indeks staranja129119
Indeks staranja za moške9993
Indeks staranja za ženske163146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8075
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,012,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)87,210,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,156,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
463416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7881
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
163320