Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)90102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,61,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,042,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,29,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)18,50,2
Indeks staranja104119
Indeks staranja za moške7893
Indeks staranja za ženske133146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4344
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)139
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,313,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,712,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)46,910,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,756,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
322416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
211320