Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)171102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,91,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,313,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,90,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,80,2
Indeks staranja121119
Indeks staranja za moške10393
Indeks staranja za ženske139146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7375
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3744
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)72100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)75100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,912,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)32,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
189320