Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)148102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,31,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,142,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,20,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,2
Indeks staranja76119
Indeks staranja za moške6393
Indeks staranja za ženske90146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4644
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,813,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,110,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,056,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
343416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9381
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
325320