Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,813,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,79,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)23,79,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,30,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,90,2
Indeks staranja149119
Indeks staranja za moške11493
Indeks staranja za ženske182146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6875
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4144
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,413,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,812,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-17,310,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,356,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10781
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
260320