Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,11,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,342,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,013,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,89,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,60,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,50,2
Indeks staranja140119
Indeks staranja za moške10793
Indeks staranja za ženske176146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7975
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4044
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,013,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,412,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,510,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,056,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8481
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
328320