Kazalniki za leto 2013 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)139102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,41,1
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542,2
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,513,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,1
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,9
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,2
Indeks staranja108119
Indeks staranja za moške6893
Indeks staranja za ženske154146
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7175
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4444
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,913,8
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,312,5
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,410,4
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,656,5
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
338416
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9281
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
166320